четверг, 12 ноября 2015 г.

Сәлеметсіздерме!

Сендердің алдында мектеп директорының блогы. Бұл блог барлық оқушылар мен ата-аналары үшін, біздің мектебіміздің өмірі, мектеп әкімшілігінің мақсаты және жұмысының ашықтығын көрсетуі үшін, қызметінің қолжетімділігі үшін, беретін білім және тәлім-тәрбие шарт сапасын жоғарлатуы үшін ашылған.

Бүгінгі өмірде барлық салаларда интерактивті технологиялар кең таралған, оларды қолдану қолжетімді болды. Тікелей менің блогымда, мектеп сайтында сізді қызықтыратын сұрақтар бойынша жанасушылыққа шақырамын. Біздің мектеп өмірімізді жақсартуы бойынша сіздің ұсыныстарыңды естуге қуанышты боламын. Біздің білім беру мекемеде оқыған барлық мектеп түлектері, оқушы және бұрын жұмыс істеген мұғалімдердің біздің білім беру ұйымы туралы қызықты әңгімелерді қабылдауға қуанышты боламын. Сендермен ынтымақтастыққа сенемін!


Ізгі құрметпен, Рудный қаласы әкімдігінің 
«№13 орта мектебі» КММ директоры 
Шынар Көбенқызы Уәлиева


Здравствуйте!

 Перед вами блог директора школы. Он создан для прямого общения с учениками, их родителями и всеми, кто не равнодушен к жизни нашей школы, с целью повышения открытости и доступности  деятельности администрации школы и, в конечном итоге, для повышения качества образования и условий обучения.
Сегодня, когда интерактивные технологии получают все большее распространение во всех сферах жизни, появилась возможность прямого общения с их использованием. Приглашаю к общению на моем блоге, а также на сайте нашей школы, по всем интересующим вас вопросам, буду рада конструктивным предложениям по улучшению школьной жизни,  буду признательна всем выпускникам, бывшим ученикам и учителям, так или иначе связанным с нашим образовательным учреждением, за интересные рассказы о своей школьной поре.

 Надеюсь на сотрудничество!

С уважением,  директор 
КГУ "Средняя школа №13" акимата города Рудного 
Валиева Шинар Кубеновна


Greetings for everybody!

           Before you blog Director of the school. It is designed for direct communication with students, parents and all who are not indifferent to the life of our school, with the aim of increasing the openness and accessibility of the administration of the school and, ultimately, to improve the quality of education and the learning environment.
Today, as interactive technologies are becoming more common in all spheres of life, there is a possibility of direct communication with their use. Invite you to communicate on my blog and on the website of our school, for all your questions, I'd be happy constructive suggestions for improving school life, I would be grateful to all alumni, former students and teachers, one way or another connected with our educational institution, for the interesting stories about their school time.

Looking forward to cooperation!

Sincerely, Director 
MGA "Secondary school №13" akimat od the town of Rudny 
Valieva Sinar Kubinova